Ramada Hotel


pineapple-cake-2lbs---ramada

Pineapple Cake 2lbs - Ramada


US $16 | PKR  2,720

black-forest-cake-2lbs---ramada

Black Forest Cake 2lbs - Ramada


US $16 | PKR  2,720

coffee-cake-2lbs---ramada

Coffee Cake 2lbs - Ramada


US $17 | PKR  2,890

choc-fudge-cake-2lbs---ramada

Choc Fudge Cake 2lbs - Ramada


US $18 | PKR  3,060

heart-shape-cake-2lbs---ramada

Heart Shape Cake 2lbs - Ramada


US $26 | PKR  4,420